Vsakování a retence (zachycení) s regulací odtoku jsou v dnešní době povinnou součástí každé novostavby. I u přístaveb a změn účelů staveb ale stavební úřady často požadují řešení nakládání se srážkovou vodou. Společnost Nicoll nabízí kompletní sortiment odvodnění, od zachycení dešťové vody, její odvedení podtlakovým odvodnění střech nebo gravitačně okapy, po její zachycení pod zemským povrchem. Dříve bývalo hodně časté řešení vsakování pomocí štěrkových loží obalených geotextilií. Naše společnost nabízí alternativu v podobě vsakovacích bloků EcoBloc nebo vsakovacích tunelů Garantia. Jejich velkou výhodou je čistitelnost a také vysoká akumulační schopnost. Vsakovací nebo retenční objekt z polypropylenových prvků má přibližně trojnásobný a navíc okamžitý objem pro zachycení přívalového deště, takže na stejný objem vody stačí třetinový objem výkopů. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci s návrhem nebo doporučením zkušených projektantů nebo realizačních společností.

Vsakování

Jednou z možností, která je v naší současné legislativě upřednostňována, je vsakování srážkové vody na vlastním pozemku. Vsakování je nejjednodušší a přesto vysoce efektivní způsob decentralizovaného řešení. Řešená lokalita však musí splňovat určité podmínky, především hydrogeologické. Půda musí mít dostatečnou propustnost (není možno zasakovat v jílovitých půdách), hladina podzemní vody musí být minimálně 1 m pod dnem vsakovacího zařízení a musí být také splněna dostatečná vzdálenost od podsklepených budov, stromů a větších keřů. Kromě naplnění legislativy a získání stavebního povolení, bývá, především pro majitele provozů s velkými střechami a zpevněnými plochami (logistické a průmyslové areály, nákupní centra..),využití vsakovacího systému motivováno úsporou na poplatcích za odvod dešťových vod do jednotné kanalizace.

V praxi se využívají různá vsakovací zařízení od povrchových průlehů až po podzemní plastové prvky. Tyto prvky přinášejí vysokou flexibilitu při montáži a je možné z nich tvořit nádrže různých rozměrů a kapacity. Pro zachování dlouhé životnosti nádrže je nutné před nátokem do vsaku zajistit čištění dešťové vody od mechanických nečistot. K účelu čištění slouží v případě vody ze střech různé filtrační šachty, v případě parkovišť a komunikací nejčastěji odlučovače lehkých kapalin.

Vsakování lze využít jak u velkých objektů a zpevněných ploch, kde lze vyskládat různě velké a tvarované vsakovací galerie z bloků, tak také u rodinných domů, kde se většinou používají vsakovací tunely. Instalace je možná samostatně, to v případě když nechceme dešťovou vodu využívat, nebo jako přepad z akumulační nádrže.

Retence s regulovaným odtokem

Retence, tedy zdržování dešťové vody s regulovaným odtokem do kanalizace, potažmo vodního toku, je vhodným řešením při nevhodných vsakovacích podmínkách. Retenční nádrže mohou být povrchové nebo podzemní. Podzemní nádrže bývají často betonové, je však možné je nahradit i vsakovacími bloky obalnými hydroizolační fólií. Regulace odtoku je řešena nejčastěji přes šachtu s regulovaným odtokem (clonou, stavítkem, vírovým regulátorem). Povolený průtok na odtoku z retence povoluje provozovatel kanalizace nebo správce vodního toku.

Inspekční vsakovací blok EcoBloc Inspect

Třetí generace vsakovacích bloků disponuje vynikajícími technickými vlastnostmi a zajišťuje optimální výkon.

Nové vsakovací bloky jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného polypropylénu a díky své konstrukci mají tyto bloky třikrát větší retenční objem než štěrkové lože. Bloky se skládají z těla, dna a dvou kusů zakončení. Spojují se jednoduše pomocí spojek a lze z nich vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího zařízení.

Nový GARANTIA EcoBloc byl navržen podle nečastějších požadavků projektantů, realizačních firem i samotných investorů a proto představuje řešení skýtající mnoho výhod. Jednou z nich je velmi snadné čištění a inspekce, které umožňuje právě nová konstrukce bloku. Blok je dále navržen na minimální životnost 50 let a lze ho instalovat až do hloubky 5 m. Na blok je poskytována záruka 5 let.

Výhody bloku EcoBloc Inspect

 • Úspora a hospodárnost - GARANTIA EcoBloc má třikrát větší retenční objem než štěrkové lože
 • Snadná montáž a flexibilita - pomocí spojek jsou velmi rychle a v různých směrech spojovány jednotlivé části. Jeden blok váží pouze 8 kg a pro jeho instalaci není tedy nutné používat těžkou techniku. Z jednotlivých bloků lze vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího systému či retenční nádrže.
 • Univerzální použití - GARANTIA EcoBloc může být využíván pro vsakování, retenci s regulovaným odtokem, nebo jako akumulační nádrž.
 • Pevnost, odolnost a dlouhá životnost - speciální konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a pevnost. Blok lze instalovat až do hloubky 5 m a je navržen na minimální životnost 50 let.
 • Jednoduchá inspekce a čištění - standardní inspekční kanály umožňují efektivní kontrolu i přístup pro inspekční kamery. Bloky lze snadno čistit vysokotlakým stříkáním.
 • Efektivita skladu i dopravy  - promyšlený tvar umožňuje stohování během dopravy i skladování.

Neinspekční vsakovací blok EcoBloc Maxx

Ne všechny vsakovací nebo retenční objekty je třeba čistit. Proto jsme rozšířili sortiment o vsakovací blok EcoBloc MAXX, který čistitelný není a přitom je s čistitelným blokem EcoBloc Inspect plně kompatibilní. To nám dovoluje různé varianty v návrzích vsakovacích a retenčních objektů.

Vsakovací blok EcoBloc MAXX se skládá z podkladové desky, vlastního těla bloku a zakončovacích obvodových desek. Podkladové desky se skládají v jedné vrstvě a další vrstvy jsou již tvořeny pouze těly bloků EcoBloc MAXX. Při kombinaci EcoBloc Inspect a EcoBloc MAXX pak mohou sloužit podkladové desky MAXX k dorovnání výškového rozdílu obou typů bloků EcoBloc. Pokud jde o kombinovatelnost EcoBloc Inspect a EcoBloc MAXX, můžeme např. vsakovací objekt, který má více vrstev vsakovacích bloků nad sebou, poskládat tak, že spodní vrstva bude čistitelná a na ostatní vrstvy použijme EcoBloc MAXX.

Výhody bloku EcoBloc Maxx

 • Zásadní úspora místa během dopravy a skladování díky stohování
 • Kombinovatelné s inspekčními bloky EcoBloc Inspect
 • Možnost pojíždění až 40ti tunami
 • Vyrobeno ze 100% recyklovatelného polypropylénu
 • Vysoká variabilita a univerzální použití
 • Pevnost, odolnost a dlouhá životnost
 • Záruka 5 let

RainBloc 300 comapct

RainBloc compact 300 nahrazuje původní blok RainBloc 300 a oproti předchozí verzi má upravenou konstrukci a nabízí možnost připojení dalších a zároveň větších vstupů (DN200) na samotném bloku. Nově má vstup na horní straně bloku (DN110). Kromě toho byla upravena poloha a počet spojovacích konektorů. Středící kolíky pro vertikální fixaci jsou již součástí dodávky. Vodorovná fixace se provádí pomocí známých konektorů pro EcoBloc. Instalace je možná pod místa se silničním provozem se zatížením až do 60t. 

Pozor: předchozí RainBloc 300 a nový Rain Bloc compact 300 nejsou kompatibilní! V případě požadavku na inspekční systém volte klasické Bloky EcoBloc Inspect.

Výhody bloku RainBloc 300 compact

 • Možnost připojení dalších a zároveň větších vstupů (DN 200) na samotném bloku
 •  Vodorovná fixace pomocí univerzálních spojek pro EcoBloc.
 • Možnost pojíždění až 60t
 • Záruka 5 let

Vsakovací tunely GARANTIA

Vsakovací tunel GARANTIA představuje nevhodnější řešení pro vsakování dešťové vody nejen u rodinných domů.

Výhody vsakovacích tunelů GARANTIA

 • velká schopnost pojmout přívalovou vodu
 • vysoký vsakovací výkon
 • Libovolně rozšiřitelný od malého rodinného domu až po malý podnik
 • Ideální pro montáž „svépomocí“
 • Hmotnost pouze 11 kg
 • Nahradí 800 kg štěrku a 37 m drenážního potrubí
 • Menší výkop, menší náklady
 • Odolné pojezdu osobních vozidel
 • Záruka 5 let

Šachtový systém VARIO 800

Šachta VARIO 800 má půdorys 800x800 mm a variabilní výšku dle potřeby. Je součástí systému vsakovacích bloků EcoBloc a může plnit několik funkcí. V šachtě může být na nátoku do vsakovacího/retenčního objektu umístěn filtrační koš nebo čerpadlo na využití dešťové vody.

Výhody šachtového systému VARIO 800

 • Umožňuje velmi snadný přístup do tří sousedních řad vsakovacích bloků EcoBloc
 • Možnost využití jako inspekční, vstupní, filtrační šachtu či prvek regulovaného odtoku
 • Napojení až DN 400
 • Snadná revize kamerou
 • Možnost pojíždění až 60 tunami
 • Možnost umístění na kterémkoliv místě celého EcoBloc systému
 • Štosovatelné součásti šetří místo při skladování a dopravě
 • Jednoduchá instalace

Filtrační šachty

Součástí vsakovacích a retenčních systémů jsou také filtrační šachty pro filtraci vody od nečistot. V naší nabídce jsou filtrační šachty DN 400  a DN 600 a také multišachty, které mohou současně plnit funkci regulovaného odtoku pro větší průtoky. Dále zde najdete škrticí šachtu s regulovaným odtokem a také sedimentační šachtu EKO.

Technická podpora

 • Online kalkulátory dimenzování vsakovacích a retenčních zařízení a výpočtu velikosti nádrže a poradenství při projektování
 • Produkty v databázi ÚRS (KROS 4)
 • Knihovna CAD detailů a BIM objekty volně ke stažení
 • Technické katalogy a výkresy
 • Montážní návody a videa
 • Tištené referenční knihy a referenční projekty online
 • Certifikáty a prohlášení o shodě jednoduše online na všechny produkty
 • Posudky v rámci žádostí o dotace např. v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám
 • Technická pomoc přímo při montáži na staveništi
 • Školení, semináře a konference

Projektování a dimenzování

Zásadám návrhu vsaků a retencí se věnuje norma ČSN 75 9010 v kombinaci s TNV 75 9011. Vsakovací objekty jsou navrhovány na základě kombinace vstupních údajů. Základními jsou koeficient vsaku podloží, velikosti a charakter povrchu odvodňovaných ploch, region v ČR pro určení nejbližší srážkoměrné stanice. Vsakovací objekt je následně navržen na základě zatížení řadou modelových dešťových událostí s různým srážkovým úhrnem a dobou trvání od 5 minut po 72 hodin. Výsledkem je největší retenční objem vsakovacího zařízení a jeho plocha. Objem se musí vsáknout o dané ploše za max. 72hodin.

Připravili jsme pro Vás také kalkulátor pro dimenzování vsakovacích zařízení a kalkulátor dimenzování retenčních zařízení.

 

CAD a BIM knihovna

Máme pro vás knihovnu CAD detailů a BIM objektů pro jednotlivé výrobky i v sestavách.

Dimenzování vsakovacího zařízení

Využijte náš online kalkulátor dimenzování vsakovacích zařízení, který Vám pomůže zpracovat   návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010.

Dimenzování retenčního zařízení

Kalkulátor provede výpočet podzemní retenční nádrže metodou hydrologické bilance dle TNV 75 9011. Stačí zadat odvodňovanou plochu, vybrat nejbližší srážkoměrnou stanici a zadat hodnotu regulovaného odtoku. O výpočet už se postará algoritmus kalkulátoru s využitím integrované databáze.

Referenční projekty

Prohlédněte si referenční stavby, na kterých byly použity naše vsakovací a retenční systémy.

6 MB, PDF
13.8 MB, PDF
57.1 KB, PDF
1.3 MB, PDF
29.3 MB, ZIP
5 MB, ZIP
6.2 MB, ZIP
470.1 KB, ZIP
4.1 MB, ZIP
4.7 MB, ZIP
Vsakovací tunel GARANTIA
Vsakovací blok EcoBloc Inspect

Kontakty pro vsakování a retenci

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com