Hospodárenie s dažďovou vodou je v dnešnom stavebníctve čoraz častejšie riešenou témou. Pri nových stavbách a rekonštrukciách sa investori, projektanti a realizačné spoločnosti stretávajú s požiadavkami, ako nakladať s dažďovou vodou na pozemku stavby. Táto požiadavka vyplýva zo súčasnej legislatívy a je motivovaná najmä nutnosťou spomaliť odtok dažďovej vody zo spevnených plôch do recipientov, resp. do často preťažených čističiek odpadových vôd. Motiváciou pri hospodárení s dažďovou vodou v podobe jej využívania a vsakovania je aj stúpajúca cena pitnej vody a snaha o ekologické správanie.

Vsakovanie býva v rámci nakladania so zrážkovou vodou najčastejšou požiadavkou stavebného úradu. Ak je miestne podložie dostatočne priepustné, možno využiť široké spektrum technických riešení. V minulosti sa hojne využívali tzv. trativody, teda štrkové ložiská zásobené drenážnym potrubím. Dnes sa čoraz viac používajú plošné vsakovacie objekty vytvorené zo vsakovacích prvkov. Najpopulárnejšie sú vsakovacie bloky a vsakovacie tunely.

V prípade nevhodných vsakovacích podmienok podložia je najčastejším riešením nakladania so zrážkovou vodou retencia. Prívalové zrážky sa zadržia a regulovane vypúšťajú do vodného toku alebo kanalizácie. Retenčné nádrže môžu byť nadzemné alebo podzemné. Podzemné retencie možno riešiť pomocou vsakovacích blokov „obalených“ hydroizoláciou. Reguláciu odtoku zaistí šachta so škrtiacim prvkom. Akumulovanú dažďovú vodu v retenčnej nádrži možno využívať aj ako úžitkovú.

Spolupracujeme s projektantmi a montážnymi spoločnosťami v tomto odvetví už viac ako dvadsať rokov a ponúkame riešenie na vsakovanie a retenciu zrážkových vôd s využitím vsakovacích blokov a tunelov, aj na akumuláciu dažďovej vody v podzemných monolitických nádržiach a jej následnom využívaní.

Produkty pre vsakovacie a retenčné objekty

Referenčné objekty

November 04, 2021
October 06, 2021
March 03, 2017
September 21, 2020

Technická podpora

Vďaka doterajším skúsenostiam zaisťujeme poradenstvo vo fáze prípravy ako pre projektantov, tak aj pre investorov a montážne spoločnosti a počas realizácie som schopní poskytnúť technickú pomoc.

Súčasťou podpory sú projekčné podklady, CAD detaily, BIM objekty, online kalkulátory, dokumentácia a návody na stiahnutie a taktiež poradenstvo a technická pomoc priamo na stavenisku pri výstavbe.

Kontakt

Jan Paulus
Produktový manažer hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643 451
jpaulus@aliaxis.com