Naším najdôležitejším výrobkom pre haly určené na skladovanie, logistiku a tiež pre výrobné haly je podtlakové odvodnenie striech Akasison. V protiklade ku konvenčnému systému má tento spôsob odvodnenia ekonomické aj stavebno-technické prednosti. Medzi nimi napríklad menšie dimenzie rúrok vďaka plnému naplneniu, slobodu projektovania pri vytváraní stavieb, vodorovnú montáž rúrok vďaka spôsobu odvádzania dažďovej vody, úsporu veľkej časti kanalizácie a s tým spojených zemných prác vďaka menšiemu množstvu zvodov zo stúpačiek a tiež optimálne samočistenie systému vďaka vysokej rýchlosti prietoku vody. Pri drobnom daždi je princíp fungovania podtlakového systému odvodnenia striech rovnaký ako pri konvenčnom odvodnení. Pri väčšej intenzite dažďa sa potrubie s malým priemerom rýchlo naplní dažďovou vodou. Špeciálna konštrukcia strešného vtoku zabraňuje prístupu vzduchu. Tým vzniká sieť potrubí s plným naplnením. Voda z potrubia padá do zvodu, čo vytvára podtlak.

Aj pre tieto objekty platí súčasná legislatíva, ktorá počíta s hospodárením s dažďovou vodou na vlastnom pozemku. Tú možno vsakovať, zadržiavať a regulovane vypúšťať alebo využívať. Pri vsakovaní a retencii dažďovej vody u týchto objektov sa najčastejšie používajú vsakovacie a retenčné nádrže vytvorené zo vsakovacích blokov, prípadne tunelov. Na zadržanie a spätné využitie dažďovej vody možno inštalovať veľkokapacitné akumulačné podzemné nádrže alebo vytvoriť opäť galérie zo vsakovacích modulov zabalených do hydroizolácie. Tu potom dochádza k čerpaniu vody z integrovanej šachty. Nádrže aj vsakovacie prvky možno umiestniť pod plochy, po ktorých možno chodiť, po ktorých môžu jazdiť autá, pod parkoviská a pod.

Produkty na skladovanie, logistiku a priemyselné objekty

Referenčné projekty

March 30, 2020
October 22, 2014
March 03, 2017
April 02, 2020

Kontakt

Oldřich Zedníček
Obchodno-technický sátupce pre Slovensko
+420 732 448 100
oldrich.zednicek@aliaxis.com